Daghem

Barnomsorg i daghemmen

I Hammarland finns två daghem, Klaralund och Björkdungen (som även har småbarnsavdelningar) i Näfsby.

Barnomsorgen riktar sig till barn i åldrarna 0-6 år. Det finns småbarnsavdelning för de allra minsta, tre andra avdelningar för barn i olika åldrar samt förundervisning året före skolstart.

Ansökan om barnomsorg:

Behöver ditt barn plats på daghem eller föris och eftis? Lämna in din ansökan till omsorgskansliet i Kattby. Platserna fördelas utgående från familjens önskemål, barnets ålder och var det finns ledigt utrymme.

Ansökan om barnomsorgsplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen. Vid brådskande behov av plats på grund av erhållen arbete eller studieplats strävar vi efter att ordna med barnomsorg inom två veckor från ansökningsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning. För ansökan om barnomsorg i daghem eller fritidshem erhålls ansökningsblanketter antingen från daghemmet, fritidshemmet eller kommunkansliet/omsorgskansliet.

Blanketten finns även att skriva ut längst ner på sidan.

 

Avgifterna för barnomsorgen:

Maxavgift/barn är 240,- € / månad

För halvdagsvård uppbärs 60 % i månadsavgift av familjens individuella månadsavgift för heldagsvård (max 144,- € / månad)

Syskonrabatt för det andra barnet: 30% av avgift för första barnet
Syskonrabatt för det tredje barnet: 50 % av avgift för det första barnet

Förundervisning

Förundervisningen är avgiftsfri året innan barnet börjar grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat håll. Förundervisningen är avgiftsfri motsvarande 20 timmar per vecka. Således blir avgiften 60 % om barnet går heltid och 20 % om barnet går halvtid.

 

Hur räknas avgiften ut?

Avgiften innebär att barnets individuella månadsavgift räknas ut på basis av familjens bruttoinkomster varpå avgiften blir en bestämd % av bruttoinkomster beroende på familjens storlek.

Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i sänder. Avgiften bör justeras under året om familjens inkomster sjunker eller ökar med minst 10 % eller om familjeförhållandena förändras.

Familjen ansvarar för att intygen är fullständigt ifyllda.

Senaste utredning om beskattning och löneintyg är obligatoriska till inkomstutredningen.

Om familjen inte lämnar uppgifter över löner eller andra intyg över familjens inkomster debiteras högsta månadsavgiften.

Uppsägning av dagvårdsplatsen:

Uppsägning av barnomsorgsplats ska ske skriftligt en månad före behovet att dagvård upphör.

 

Tilläggsinformation:

Vid frågor, kontakta barnomsorgsledaren på tel. 018-364 529 eller via e-post jenny.sporre@hammarland.ax.