Daghem

Daghem

I Hammarland finns två daghem. Klaralund och Björkdungen (som även har en småbarnsavdelning) i Näfsby.

Barnomsorgen riktar sig till barn i åldrarna 0-6 år. Det finns familjedagvård för de allra minsta och förundervisning året före skolstart.

Behöver ditt barn plats på daghem? Lämna in din ansökan till omsorgskansli i Kattby. Platserna fördelas i mån av möjlighet utgående från familjens önskemål, barnets ålder och var det finns ledigt utrymme.

Ansökan om barnomsorgsplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen. För ansökan om barnomsorg i daghem, familjedagvård eller fritidshem erhålls ansökningsblanketter antingen från daghemmet eller socialkansliet.

Blanketten finns även att skriva ut längst ner på sidan.

För mer information kontakta vår socialsekreterare telefon (018) 364 525 måndag - fredag kl. 09.00 - 11.00

Maxavgift/barn är 240,- € / månad
För halvdagsvård uppbärs 60 % i månadsavgift av familjens individuella månadsavgift för heldagsvård (max 144,- € / månad)

Definitionen för deltid är högst 50h/två veckor (tidigare 25h/vecka)

Syskonrabatt för det andra barnet: 30% av avgift för första barnet
Syskonrabatt för det tredje barnet: 50 % av avgift för det första barnet

Hur räknas avgiften ut?

Avgiften innebär att barnets individuella månadsavgift räknas ut på basis av familjens bruttoinkomster varpå avgiften blir en bestämd % av bruttoinkomster beroende på familjens storlek.
Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i sänder. Avgiften bör justeras under året om familjens inkomster sjunker eller ökar med minst 10 % eller om familjeförhållandena förändras.

Familjen ansvarar för att intygen är fullständigt ifyllda.

Senaste utredning om beskattning och löneintyg är obligatoriska till inkomstutredningen.

Om familjen inte lämnar löne eller andra intyg över familjens intyg debiteras högsta månadsavgiften.

Uppbärande av avgiften

om barnomsorgen börjar eller slutar mitt i en kalendermånad uppbärs avgiften enligt antalet vårddagar till ett lägre belopp än månadsavgiften.
om barnet är frånvarande på grund av sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.
om frånvaro på grund av sjukdom är hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift
om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under kalendermånaden uppbärs halv månadsavgift.
barnomsorgsavgiften uppbärs för högst 11 månader per verksamhetsår. Juli månad är den avgiftsfria månaden för alla familjer.

Förundervisning

Förundervisningen är avgiftsfri året innan barnet börjar grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat håll. Förundervisningen är avgiftsfri motsvarande 20 timmar per vecka.

Uppsägning av dagvårdsplatsen

Uppsägning av barnomsorgsplats ska ske skriftligt en månad före behovet att dagvård upphör.

För mer information kontakta barnomsorgsledaren (018) 364 525 måndag - fredag kl. 09.00 - 11.00.