Daghem

Barnomsorg i daghemmen

I Hammarland finns två daghem, Klaralund och Björkdungen (som även har småbarnsavdelningar) i Näfsby.

Barnomsorgen riktar sig till barn i åldrarna 0-6 år. Det finns småbarnsavdelning för de allra minsta, tre andra avdelningar för barn i olika åldrar samt förundervisning året före skolstart.

Ansökan om barnomsorg:

Nytt inom barnomsorgen är att vi i år kommer att börja använda Wilma, ett webbaserat administrationsprogram som även används i grundskolan. I Wilma är det bland annat enkelt att hålla kontakt mellan hem och daghem, via webbläsare eller i Wilma-appen. För att vi ska få igång användningen av Wilma så snabbt som möjligt, vilket är vår strävan, behöver du göra i ordning ditt barns konto och ansöka om plats på ert daghem senast den 31.12.2023.

Ert barns konto på Wilma gör du lätt i ordning själv, och gör samtidigt en ansökan till det daghem där ert barn har sin barnomsorgsplats idag. Detta för att vi ska få in varje barn på rätt plats från början. När du skapar kontot behöver du tillgång till dina bankkoder. Har du redan ett konto på Wilma sen tidigare för t.ex. skolbarn? Använd dig då av samma konto och ansök om småbarnspedagogik.

Wilma 

Nytt inom barnomsorgen är att vi under hösten kommer börja använda Wilma vilket är ett webbaserat administrationsprogram som även används i grundskolan.

För att komma i gång med användningen av Wilma behöver ni vårdnadshavare skapa ert/era barns konto och ansöka om plats vid ert daghem senast (infoga datum)

Om du redan har ett konto på Wilma sen tidigare för barn inom SÅUD (barnomsorg eller grundskola). Använd dig av samma konto, logga in i Wilma via webbläsare och ansök om barnomsorg under rubriken småbarnspedagogik.

Annars skapar en vårdnadshavare ett konto för att sedan ansöka om barnomsorg vid det daghem där ert barn har barnomsorgsplats eller ni önskar få plats vid. Bara den vårdnadshavare som gör ansökan har möjlighet att se ansökan och godkänna barnomsorgsbeslutet.

Kontot måste skapas via en webbläsare, det fungerar inte i Wilma appen. När du skapar kontot behöver du ha tillgång till dina bankkoder. 

Alla vårdnadshavare ska ha ett eget Wilma konto. Efter att platsen mottagits kan den andra vårdnadshavaren koppla ihop sig med barnet med hjälp av bankkoder. Antingen genom att använda en tidigare Wilma inloggning eller skapa en ny användare.

  1.  https://aland.inschool.fi/connect/daycare.

2. Skriv in den e-postadress du vill använda till ditt Wilma-konto, i rutan, och klicka på den gröna knappen ”Skicka bekräftelse”.

3. Logga in på den e-post du angett, öppna bekräftelsemailet från Wilma och följ sedan instruktionerna i webbläsaren.

Du hittar en video med stegvisa instruktioner för hur registreringen går till, på följande adress: www.youtube.com/watch?v=6hCX7XIPDJo, samt som en bilaga i menyraden till höger. 

Avgifterna för barnomsorgen:

  • 60 % (upp till 25 timmar per vecka) maxavgift 144,- €
  • 80 % (upp till 35 timmar per vecka) maxavgift 192,- €
  • 100 % (upp till 50 timmar per vecka) maxavgift 240,- €

Förundervisning

Förundervisningen är avgiftsfri året innan barnet börjar grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat håll. Förundervisningen är avgiftsfri motsvarande 20 timmar per vecka. Således blir avgiften 60 % om barnet går heltid och 20 % om barnet går halvtid.

 

Hur räknas avgiften ut?

Avgiften innebär att barnets individuella månadsavgift räknas ut på basis av familjens bruttoinkomster varpå avgiften blir en bestämd % av bruttoinkomster beroende på familjens storlek.Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i sänder. Avgiften bör justeras under året om familjens inkomster sjunker eller ökar med minst 10 % eller om familjeförhållandena förändras.

Familjen ansvarar för att intygen är fullständigt ifyllda.

Senaste utredning om beskattning och löneintyg är obligatoriska till inkomstutredningen.

Om familjen inte lämnar uppgifter över löner eller andra intyg över familjens inkomster debiteras högsta månadsavgiften.

Uppsägning av dagvårdsplatsen:

Uppsägning av barnomsorgsplats ska ske skriftligt en månad före behovet att dagvård upphör.

 

Tilläggsinformation:

Vid frågor, kontakta barnomsorgsledaren på tel. 018-364 529 eller via e-post jenny.sporre@hammarland.ax.