Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

29 januari 2018
Kommunala centralnämnden har kungjort resultatet i den rådgivande kommunala folkomröstningen om kommunindelning söndagen den 28 januari 2018.Frågeställningen väljarna tagit ställning till vid röstningstillfället var "Skall Hammarlands kommun fortsätta som självständig kommun?" Svarsalternativen är "Ja", "Nej" eller "Kan ej ta ställning".Fördelningen av... Läs mer
28 december 2017
Du kan läsa hela budgetförslaget på följande länk.
21 december 2017
KUNGÖRELSE Rådgivande kommunal folkomröstning om kommunindelning Frågan i den rådgivande folkomröstningen syftar till att ta reda på kommuninvånarnas åsikt gällande om Hammarlands kommun skall fortsätta som självständig kommun eller slås ihop med andra kommuner i landskapet Åland. Frågeställningen du tar ställning till vid röstningstillfället är ”Skall Hammarlands kommun fortsätta... Läs mer