Storängen

Storängen

Allmänna grunder för försäljning av byggtomter på Storängens bostadsområde

Godkänd av kommunfullmäktige den 17.6.2020 § 48
Träder ikraft den 18.6.2020

Kommunfullmäktige i Hammarland har godkänt nedan nämnda allmänna grunder för försäljning av byggtomter på Storängens bostadsområde. Godkännandet av de här allmänna grunderna ger fullmakt till kommunstyrelsen i Hammarland att besluta om försäljning av tomterna på Storängens bostadsområde i enlighet med Förvaltningsstadgans § 68, 1 p. 18.
Kapitel 1. Allmänna bestämmelser för samtliga tomter
§ 1. Prislista
Tomternas prissättning skall ske i enlighet med prislista vilken utgör bilaga 1 till det här dokumentet. På tomter vilka intresserar flera köpare kan kommunstyrelsen tillämpa auktions- eller anbudsförfarande. De tomtstorlekar som anges i bilaga 1 är preliminär storlek. Efter styckning kan tomtstorlek avvika från den preliminärt angivna storleken. I köpebrevet kan intas villkor om att köpesumman regleras efter att den slutliga storleken fastslagits.
§ 2. Köpebrev
I köpebrevet skall kommunstyrelsen inta villkor enligt följande:
- Köparen förbinder sig att inom två (2) år från denna dag räknat ansöka om byggnadstillstånd och att inom tre (3) år från denna dag räknat påbörja byggnadsprojektet för bebyggande av tomten med en med detaljplanen, byggnadsordningen och godkända ritningar överensstämmande bostadsbyggnad. Om köparen inte inom fastställd tid uppfyller nämnda byggnadsskyldighet, förbehåller sig Hammarlands kommun rätten att återinlösa köpeobjektet till försäljningspriset utan ränta. Ifall kommunen önskar nyttja sin rätt att återinlösa tomten, skall kommunen på det sätt, som stadgas i 2 § i kapitel 2 i Jordabalken, inom 3 månader efter att villkorets giltighetstid löpt ut väcka talan för att få köpet att återgå.
- Köparen står för kostnaderna för upprättandet av köpebrev, kostnaderna för lagfarts- och lantmäteriförfarande samt för överlåtelseskattens erläggande.
- Köparen förbinder sig att på egen bekostnad döda inteckning vilken belastar fastighet i det fall att kommunen återinlöser köpeobjektet med anledning av att byggnadsskyldighet inte uppfyllts.
- Köparen förbinder sig att på egen bekostnad döda inteckningar vilka belastar fastigheten i det fall att kommunen återinlöser köpeobjektet med anledning av att byggnadsskyldighet inte uppfylls.
§ 3. Auktions- eller anbudsförfarande
Auktions- eller anbudsförfarande kan tillämpas ifall flera köpare är intresserade av samma tomt. De tomter som inte sålts vid ett auktions- eller anbudsförfarande övergår till försäljning enligt fast pris.
§ 4. Kommunala anslutningsavgifter
Vid försäljning av tomt debiteras samtidigt anslutningsavgift för vatten enligt kommunens gällande vattentariff samt för avlopp enligt kommunens gällande avloppstaxa. Nämnda anslutningsavgifter kan även debiteras separat i de fall då beloppet inte kan fastställas vid försäljningen.

Kapitel 2. Egnahemstomter (i detaljplan betecknade med BE)
§ 5. Krav på köpare och användningsändamål egnahemstomter
En köpare bör vara myndiga privatpersoner eller företag och ändamålet med förvärvet bör vara byggnader avsedda för fast bosättning. En person kan förvärva maximalt en tomt. Då en tomt kan bebyggas med två bostäder kan flera privatpersoner utgöra köpare av egnahemstomt.

§ 6. Försäljning till fast pris
En person får samtidigt ansöka om högst 3 tomter enligt angiven prioritetsordning. Om det finns mer än en intresserad av en tomt förrättas ett auktions- eller anbudsförfarande.
§ 7. Reservering
En tomt kan reserveras för högst 2 månader för nödvändiga studier. Tiden kan på begäran förlängas en månad i taget men då ny intressent anmäler sitt intresse för denna tomt skall besked ges inom två veckor. Ett skriftligt avtal bör uppgöras angående reservering av tomt och för kommunens del tecknas avtalet i enlighet med förvaltningsstadgans § 24 av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.

Kapitel 2. Flerbostadstomter (i detaljplan betecknat med BRE)

§ 8.  Krav på köpare och användningsändamål för flerbostadstomter
En köpare bör vara myndiga privatpersoner eller företag och ändamålet med förvärvet bör vara byggnader avsedda för fast bosättning.
§ 9. Reservering av flerbostadstomter
En tomt kan reserveras för högst 4 månader för nödvändiga studier. Tiden kan på begäran förlängas en månad i taget men då ny intressent anmäler sitt intresse för denna tomt skall besked ges inom två veckor. Ett skriftligt avtal bör uppgöras angående reservering av tomt och för kommunens del tecknas avtalet i enlighet med förvaltningsstadgans § 24 av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.

 

 

Storängen 1
Storängen 2
Storängen 3
Storängen 4
Storängen5
Storängen 6