Bygga

Byggnadstekniska nämnden sammanträder i allmänhet den andra onsdagen varje månad (förutom juli, då inget möte hålls) klockan 19.00 på kommunkansliet. Ansökningar om bygglov bör vara inlämnade minst 10 dagar före sammanträdet för att kunna behandlas.

 • Bygglov

 • För att få uppföra en byggnad krävs det tillstånd av byggnadstekniska nämnden. Bygglov behövs om du tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om. Bygglov behövs även för installation av en ny eldstad och för ändring av byggnads användnigsändamål.
 • Om du bor på ett detaljplanerat område krävs det bygglov för mindre åtgärder än om du bor på ett oplanerat område.
 • För övriga mindre åtgärder när det gäller byggnation är det en byggnadsanmälan man behöver göra. Enkla komplementbyggnader, i anslutning till bostadshus är helt undantagna från bygglovs- och bygganmälningsplikt.
 • Kommunalt avloppstillstånd

 • På områden utanför det kommunala avloppsnätet där behovet av utsläpp av avloppsvatten finns, krävs det att man ansöker om kommunalt avloppstillstånd. Tillståndet handlar om infiltrering av avloppsvatten som produceras av ett enskilt hushåll. För detta tillstånd prövas lämplig infiltreringsanläggning utifrån sökandens önskemål.
 • Giltigshetstid

 • Ett beviljat bygglov är i kraft i 3 år efter det att det har kungjorts enligt anslag. Om byggnation inte påbörjats under denna tid förfaller bygglovet och upphör att gälla. Ett beviljat bygglov som har påbörjats är i kraft 5 år. Är byggnationen inte färdig förfaller det och upphör att gälla. Ett bygglov kan dock förlängas, men högst 2 år genom en ansökan till byggnadstekniska nämnden. Är byggnationen fortfarande inte färdig efter förlängningen krävs ny ansökan om bygglov.
 • Detaljplan (byggnadsplan)

 • Detaljplan är ett juridiskt dokument som talar om var och vad du får bygga. I kommunen finns en rad detaljplaner (för närmare information se länken Tomter). I nya detaljplaner är det extra viktigt  att följa detaljplanens bestämmelser. Följer du detaljplanens bestämmelser behöver din granne inte tillfrågas. I vissa fall kan mindre avvikelser från detaljplanens bestämmelser tillåtas. Vid mindre avvikelser ges granne möjlighet att yttra sig.
 • Kontakta byggnadsinspektionen om något är oklart eller om det är något ni funderar på inför byggnadsprojektet.

Blanketter

Lantmäteriets kartplats