Hemvårdsstöd

När du har ett barn under 3 år och som inte har en kommunal barnomsorgsplats kan du få hemvårdsstöd. 

Du kan ansöka om hemvårdsstöd fram tills dess att barnet fyller tre år, under förutsättning att barnet inte har en kommunal barnomsorgsplats. Det finns också ett partiellt hemvårdsstöd för barn under tre år samt skolbarn.

Om du är vårdledig för att vara hemma med ditt barn kan du söka det lagstadgade hemvårdsstödet från kommunen. Du kan även erhålla hemvårdsstödet om du arbetar och själv ordnar med barnomsorg hos t.ex mor- eller farföräldrar, privat dagmamma eller lekparksverksamhet.

Stödet betalas ut från med den första dagen efter det att föräldrapenningen ha upphört för barn födda före den 04.09.2022.

 • För föräldrar vars barn är födda 04.09.2022 eller senare har man rätt att söka hemvårdsstöd för barnet då det gått 160 vardagar sedan barnets födelse. Lördagar räknas också som en vardag.

Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått två år sedan barnet togs i vård i adoptionssyfte. Rätten upphör dock den 31.07 det år då barnet blir läropliktigt.

Stödet betalas ut den 25:e varje månad.

En komplett ansökan ska lämnas in senast den 10:e i månaden för att vara med i utbetalningen.

Stödet kan betalas retroaktivt högst 6 månader, och beviljas inte för kortare tid än 1 månad.

Stödet är en skattepliktig inkomst

Belopp per månad;

 Grunddel 500,- €

 Utökad grunddel 700,- €

 Grunddel för tvillingar 750,- €

 Utökad grunddel för tvillingar 1050,- €

 Syskontillägg 100,- €

 Hemvårdsstöd för syskon 100,- €

 Inkomstbaserad tilläggsdel max 350,- €

 Partiellt hemvårdsstöd 125,- €

 • Grunddel
 • Grunddel betalas efter att föräldrapenningsperioden upphört för ett barn under tre år som inte anlitar kommunal barnomsorg. En ny moderskapspenningperiod avbryter betalningen av grunddelen.
 • Utökad grunddel
 • Utökad grunddel betalas efter att föräldrapenningperioden upphört för ett barn under tre år som vårdar sitt barn själv och som inte förvärvsarbetar under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavaren har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Om barnet har en vårdnadshavare har vårdnadshavaren rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader.
 • Syskontillägg
 • Vårdnadshavare som lyfter hemvårdsstöd har rätt till syskontillägg för syskon under tre år som inte nyttjar barnomsorg. För syskon som fyllt tre år betalas syskontillägg, syskonet kan ha kommunal barnomsorg på halvtid eller i lekparksverksamhet. Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.
 • Hemvårdsstöd för syskon
 • Vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning och som utöver det vårdar minst ett eget barn har rätt till hemvårdsstöd för syskon förutsatt att man inte nyttjar barnomsorg för syskonet. Året innan syskonet börjar skola har syskonet rätt till barnomsorg i medeltal högst 5 timmar per dygn eller 25 timmar per vecka. 
 • Inkomstbaserad tilläggsdel
 • Full tilläggsdel betalas om vårdnadshavaren har rätt till grunddel och familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per månad inte överstiger 1050,- €. Tilläggsdel kan sökas fastän båda vårdnadshavare arbetar. Överstiger de skattepliktiga inkomsterna 3383,33 € per månad utbetalas ingen tilläggsdel.
 • Partiellt hemvårdsstöd
 • Partiellt hemvårdsstöd beviljas inte om grunddel utbetalas.
 • Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som på grund av vården av sitt barn har en arbetstid om högst i medeltal 30 timmar per vecka och som har barn under tre år i kommunal barnomsorg.
 • Rätt till partiellt hemvårdsstöd har även föräldrar till barn som går årskurs ett och två  samt årskurs tre, om barnet har förlängd läroplikt, och barnet inte nyttjar fritidshemsvård.
 • Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.
 • Partiellt hemvårdsstöd betalas inte, om Familjen har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Den förkortade arbetsveckan beror på studier.

Ansökningsblanketter fås från omsorgskansli eller kommunens hemsida

Till ansökan skall bifogas;

 1.  Folkpensionsanstaltens intyg över när föräldrapenningen upphör samt beslut om faderskapsledighet
 2.  Skattekort för förmån
 3.  Inkomstverifikat; löneintyg och beskattningsintyg, då tilläggsdel söks
 4.  Intyg från arbetsgivaren gällande utökat hemvårdsstöd och partiellt stöd
 5. Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland.
 • Hemvårdsstödet utbetalas den 25:e varje månad.

Föräldrarna är skyldiga att meddela om förändringar som påverkar erhållandet av stödet t ex;

 •  Barnet börjar i kommunal barnomsorg eller fritidshem
 •  En ny moderskapspenningperiod börjar
 •  Familjen flyttar till annan kommun
 •  Ny adress eller ändrat bankkonto

Meddela förändringar skriftligt eller per telefon till handläggaren av hemvårdsstödet.

Ytterligare information ges av:

Adress:

Omsorgskansli i Hammarland 

Klockarvägen 3

22240 Hammarland

Tel  018-36450  Fax 018-364 530