Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd

En ny lag om hemvårdsstöd träder i kraft 01.01.2016

Landskapslag om hemvårdsstöd 2015:68

Omsorgskansli i Hammarland 
Klockarvägen 3
22240 Hammarland
Tel  018-36450  Fax 018-364 530 
  

HEMVÅRDSSTÖD FÖR BARN

Familjer vars barn under tre år som inte nyttjar kommunal barnomsorg eller anstaltsvård kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när föräldrapenningperioden upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldrapenningperioden.

Belopp per månad;

 •  Grunddel 500,- €
 •  Utökad grunddel 700,- €
 •  Grunddel för tvillingar 750,- €
 •  Utökad grunddel för tvillingar 1050,- €
 •  Syskontillägg 100,- €
 •  Hemvårdsstöd för syskon 100,- €
 •  Inkomstbaserad tilläggsdel max 350,- €
 •  Partiellt hemvårdsstöd 125,- €

Grunddel
Grunddel betalas efter att föräldrapenningsperioden upphört för ett barn under tre år som inte anlitar kommunal barnomsorg. En ny moderskapspenningperiod avbryter betalningen av grunddelen.

Utökad grunddel
Utökad grunddel betalas efter att föräldrapenningperioden upphört för ett barn under tre år som vårdar sitt barn själv och som inte förvärvsarbetar under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavaren har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Om barnet har en vårdnadshavare har vårdnadshavaren rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader.

Syskontillägg
Vårdnadshavare som lyfter hemvårdsstöd har rätt till syskontillägg för syskon under tre år som inte nyttjar barnomsorg. För syskon som fyllt tre år betalas syskontillägg, syskonet kan ha kommunal barnomsorg på halvtid eller i lekparksverksamhet. Syskontillägget upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

Hemvårdsstöd för syskon
Vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning och som utöver det vårdar minst ett eget barn har rätt till hemvårdsstöd för syskon förutsatt att man inte nyttjar barnomsorg för syskonet. Året innan syskonet börjar skola har syskonet rätt till barnomsorg i medeltal högst 5 timmar per dygn eller 25 timmar per vecka. 

Inkomstbaserad tilläggsdel
Full tilläggsdel betalas om vårdnadshavaren har rätt till grunddel och familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per månad inte överstiger 1050,- €. Tilläggsdel kan sökas fastän båda vårdnadshavare arbetar. Överstiger de skattepliktiga inkomsterna 3383,33 € per månad utbetalas ingen tilläggsdel.

Partiellt hemvårdsstöd
Partiellt hemvårdsstöd beviljas inte om grunddel utbetalas.
Rätt till partiellt hemvårdsstöd har vårdnadshavare som på grund av vården av sitt barn har en arbetstid om högst i medeltal 30 timmar per vecka och som har barn under tre år i kommunal barnomsorg.
Rätt till partiellt hemvårdsstöd har även föräldrar till barn som går årskurs ett och två  samt årskurs tre, om barnet har förlängd läroplikt, och barnet inte nyttjar fritidshemsvård.
Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Partiellt hemvårdsstöd betalas inte, om
 Familjen har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 Den förkortade arbetsveckan beror på studier

ANSÖKAN

Ansökningsblanketter fås från omsorgskansli eller kommunens hemsida

Till ansökan skall bifogas;

 •  Folkpensionsanstaltens intyg över när föräldrapenningen upphör
 •     Beslut om faderskapsledighet
 •  Skattekort för förmån
 •  Inkomstverifikat; löneintyg och beskattningsintyg, då tilläggsdel söks
 •  Intyg från arbetsgivaren gällande utökat hemvårdsstöd och partiellt stöd

Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland.

Hemvårdsstödet utbetalas den 25:e varje månad.

Föräldrarna är skyldiga att meddela om förändringar som påverkar erhållandet av stödet t ex;

 •  Barnet börjar i kommunal barnomsorg eller fritidshem
 •  En ny moderskapspenningperiod börjar
 •  Familjen flyttar till annan kommun
 •  Ny adress eller ändrat bankkonto

Meddela förändringar skriftligt eller per telefon till handläggaren av hemvårdsstödet.

Ytterligare information ges av:

 Byråsekreterare (handläggare) Lisa Carlson
     tel. 018-364 520 kl 8.30 –16.00 månd-torsd.

     mail: lisa.carlson@hammarland.ax

 Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Patricia Schlesinger
     tel. 018-364 529.

     mail: jenny.sporre@hammarland.ax