Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

27 mars 2020
Check this link! 
23 mars 2020
Grundskolorna inom Södra Ålands högstadiedistrikt håller inskrivning av nya elever för läsåret 2020-2021. Inskrivningen sker genom brev till de vårdnadshavare som har barn som enligt befolkningsregistret blir läropliktiga 1.8.2020. Närmare information om tillvägagångssättet finns i brevet. Följande barn skall inskrivas:Barn som skall börja i åk 1.Barn i åk 1-9 som nästa läsår (2020-2021)... Läs mer
20 mars 2020
Regeringen beslutade 16.3.2020 vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktionsduglighet. Statsrådet utfärdade den 17 mars 2020 förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med beredskapslagen. Idag 20.3.2020 har regeringen antagit ett förslag till ändring av förordningen... Läs mer