Startsida

Upphandling av ramavtal för skolskjutsar

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2014/2015 – 2015/2016 utbjuds härmed. Upphandlingen har 24.2.2014 annonserats på webbplatsen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Anbudstiden utgår den 14 mars 2014. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats: Länk till anbudshandlingar 

Hammarland den 26 februari 2014
Skolnämnden i Hammarland

Kommunaktuellt

29 juni 2020
Landskapsregeringen förbjuder med stöd av 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) besök i kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper. Besluts-rätten och ansvaret i prövningen från fall till fall hör till enhetens chef. Beslutet träder i kraft 1 juli och upphör 31 juli 2020 klockan 24:00.Klientutrymmena i kommunala... Läs mer
29 juni 2020
Finlands regering har preciserat sina riktlinjer om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från och med 1 juli 2020. Utgående från anvisning från social- och hälsovårdsministeriet beslutar landskapsregeringen med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50... Läs mer
22 juni 2020
Regeringen har på basis av översikten över coronaläget måndagen den 15 juni bedömt att coronavirusepidemin kan hanteras med myndigheternas normala befogenheter. Statsrådet har utfärdat förordningar genom vilka förordningarna om utövning av befogenheter enligt beredskapslagen upphävs, och konstaterade att det i landet inte längre råder sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § i... Läs mer